امروز: 1398/02/04 ساعت:
کاربر ميهمان فراخوان جاري  » از صفحه نخست يک فراخوان انتخاب نمائيد.

  • پر کردن فيلدهايي که با علامت مشخص شده اجباري است.
  • کامل کردن رزومه به معناي ثبت نام نخواهد بود تمام مراحل را کامل کنيد.
 كد ملي (نام کاربري)
 نام
 نام خانوادگي
 نام پدر
 ايميل
 تلفن همراه
 دانشگاه  وضعيت اشتغال  کد امنيتي